Rombobjörn

Svar från Karl Erik Olssons assistent

Så här svarade Karl Erik Olssons i Centerpartiet assistent på mitt ebrev:

Datum: 2003-09-25 12:57:25 +02:00
Från: Olsson-Assistant
Till: Björn Persson
Ärende: patent datorrelaterade uppfinningar

Hej!
Tack för ditt mail angående behandlingen av direktiv för patent på datorrelaterade uppfinningar. Vi har fått många mail, telefonsamtal och brev i frågan. Jag ber om ursäkt för att jag inte svarat förrän nu. In i det sista har det pågått försök att hitta kompromisser och skrivningar för att förbättra kommissionens förslag.

 

Igår röstade Europaparlamentet slutligen om förslaget. Karl Erik Olsson valde att rösta emot förslaget som helhet. Tyvärr var denna linje i minoritet.

 

Mycket av diskussionen har handlat om gränsdragning och definition av "datorrelaterad uppfinning" och mjukvara. Europaparlamentet röstade igenom ett antal förslag som försöker att förtydliga denna skillnad. Förhoppningsvis lyssnar rådet på dessa synpunkter så att direktivet åtminstone blir någor bättre än det nuvarande förslaget.

 

Kommissionär Fritz Bolkenstein har försvarat kommissionens förslag. Hans viktigaste synpunkt var att förslaget inte förändrar det som gäller idag (genom EPO:s tolkning av europeiska patentkonventionen) och att det inte innebär att man kan ta patent på mjukvara utan bara på datorrelaterade uppfinningar.

 

Centerpartiet har dock redan tidigare varit kritisk till hur den europeiska patent konventionen tolkas av EPO. Konventionen är tydlig om att man inte ska kunna ta patent på programvara, algoritmer etc. Trots detta godkänner EPO patent på jpeg-standard, shoppingvagnar på internet etc - patent som vi menar är på gränsen för vad som ska vara patenterbart.

 

Jag bifogar ett urklipp från centerpartiets riksdagsmoton nedan, länk till artikel av fd partiordförande Lennart Daléus samt en sammanfattning av Europaparlamentets beslut igår. Hoppas att det ger svar på dina frågor.

 

Med vänliga hälsningar
Katarina Norberg
Politisk sekreterare (c) i Europaparlamentet

 

http://www.gnuheter.com/article.php?sid=540

 


Klipp ur motion av centerpartiet 2001/2002
En ny patentpolitik
Patenträtten spelar stor roll också för svenska företag. Inte minst därför är det angeläget att bevara ett folkligt stöd för att patent ska kunna sökas och hävdas. Den utveckling som skett internationellt, där patenträtten alltmer kommit att bli storföretagens rätt mot de enskilda innovatörerna är mot en sådan bakgrund oroande, bland annat därför att det verkar förkvävande mot alla de entreprenörer som är basen för framtida tillväxt och välstånd.

 

En europeisk patenträtt som går på tvärs mot människors uppfattning av vad som är rätt och fel, som beviljar patent på lösa grunder och som ständigt sätter storföretagens rätt framför småföretagens, är därför djupt olyckligt. Även patenträtten måste utformas så att den stödjer gemensamma europeiska ansträngningar att utveckla småföretagandet och välståndet i hela Europa. Den strävan kan inte EPO tillåtas hindra utan att inriktningen debatteras i öppna forum.

 

Mot denna bakgrund är det angeläget att initiativ tas till en omförhandling av EPC syftande till att undanröja möjligheten till patent på enskilda gener, organismer, mjukvara och affärsmetoder. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

 

Föredraganden: Arlene McCARTHY (ESP, UK)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar
Dok.: /omk/sipade2?L=SV&OBJID=30397&LEVEL=3&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=NA5-0238/2003
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt: 23.9. 2003
Rättsutskottet har genom att anta ett betänkande av Arlene McCARTHY (ESP, UK) till fullo ställt sig bakom kommissionens förslag till direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. Termen "datorrrelaterade uppfinningar" omfattar inte själva mjukvaran som sådan utan rör apparater som mobiltelefoner, intelligenta hushållsprodukter, anordningar för motorstyrning, verktygsmaskiner och uppfinningar som gäller dataprogram.

 

Utskottet stöder allmänt idén om patentbarhet på datorrelaterade uppfinningar, men det har antagit en rad ändringar för att förtydliga texten i kommissionens förslag och för att nå fram till en kompromiss på de punkter där ledamöterna har starkt avvikande åsikter.

 

För att vara patentbar anser utskottet att en datorrelaterad uppfinning måste kunna tillämpas industriellt. Den måste också ha tillräcklig uppfinningshöjd. Ledamöterna anser vidare att man inte kan ge patent på en uppfinning som endast innebär att en ny metod enbart kan tillämpas med hjälp av en anordning, som en dator till exempel, då detta inte i sig bedöms utgöra ett verkligt tekniskt bidrag. Med andra ord bör patent inte beviljas för vanliga dataprogram.

 

Kommissionen uppmanas att på sikt lägga fram en rapport om hur Europeiska patentverket tillämpat det nya direktivet och om huruvida det finns skäl att se över Europeiska patentkonventionen.

 

Övriga ändringar syftar främst till att skydda små och medelstora företag genom att kommissionen anmodas att övervaka konsekvenserna för dessa av patent på datorrelaterade uppfinningar.

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka