Rombobjörn

Svar till socialdemokraterna

Det här är mitt svar på brevet från socialdemokraterna:

Stockholm 2003-05-27

Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14G273
Rue Wiertz
B-1047 Bryssel
Belgien


Bäste anonyme representant för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet!

Tack för ditt svar på mitt brev angående förslaget att legalisera patent på programvara! Visserligen föredrar jag att veta vem jag brevväxlar med, men tack ändå. Tyvärr måste jag göra dig besviken; ditt svar var inte så tillfredsställande som du hoppades. Du bemötte ju nästan inget av min kritik, och presenterade inte många argument för dina ståndpunkter. Jag ska här besvara ditt brev punkt för punkt:

Vi är övertygade om att det nya patentet kan lösa många nuvarande problem på marknaden.

Vilka problem då? Den undermåliga kvaliteten på många kommersiella program, med krascher och ständigt strul till följd? Det bristande säkerhetstänkandet som gör det möjligt för virus och maskar att grassera? Inlåsningseffekterna som gör det svårt och kostsamt att byta programleverantör och näst intill tvingar alla att använda de dominerande programmen? De problemen kommer tvärt­om att förvärras. Som jag påpekade i mitt första brev kommer programvarupatent att förstärka inlås­ningseffekterna och hämma konkurrensen, och då blir säkerhet och kvalitet ännu mindre ange­lägna för de dominerande företagen.

Ett problem nämnde du litet längre ned, men ett är inte många. Vänligen berätta vilka problem du tror att patenten kommer att lösa, och varför du tror det.

Just nu är det många små och egenföretagare som är oroliga över konsekvenserna med det nya patentet för datorprogram och som upplever det som något negativt. Vi tror ändå att fördelarna med patentet är större än nackdelarna. Vi är också väl medvetna om att patentet för datorprogram dessvärre kan medföra vissa ökade kostnader, men vi är likväl övertygade om att skyddet det ger är värt långt mer än kostnaden att söka patentet.

Vilka är då fördelarna för småföretagare? Jag räknade upp ett antal nackdelar i mitt första brev: De drabbas av ökade administrationskostnader på flera sätt även om de inte söker några patent, de ris­ke­rar att när som helst bli stämda för patentintrång och har inte råd att försvara sig, och de har ingen nytta av sina eventuella egna patent eftersom de inte kan tävla med jättefö­re­tagens bombmattor av triviala patent. Vilka är alltså de stora fördelarna som uppväger de här nackdelarna?

Om nu småföretagarna upplever patent på programvara som något negativt så måste det ju bero på att de anser att nackdelarna är större än fördelarna. Tror du inte att det möjligen kan vara så att de själva vet bäst vad som är bra för deras företag?

Problemet idag är att en datorrelaterad uppfinning kan erhålla patentskydd i en medlemsstat och för­väg­ras samma skydd i en annan. Detta övertygar oss än mer att det nya patentet behövs för att skapa viss ord­ning och enhetlighet på marknaden.

Av de många problemen som du tror att programvarupatent kan lösa är detta alltså det enda du näm­ner. Det är knappast förvånande att det blir oreda när det europeiska patentverket bryter mot den europeiska patentkonventionen, och därmed försätter konventionen i konflikt med sig själv. När verket utfärdar olagliga programvarupatent väljer vissa länder att lyda artikel 2, som säger att de är tvungna att godkänna patenten, medan and­ra väljer att lyda artikel 52, som säger att datorprogram inte är patenterbara. Jag kan förstå dem som vill ha större enhetlighet. Det förefaller emellertid svårt att öka enhetligheten genom lagstiftning när lagarna redan är så enhetliga de kan bli. Om bara lagar­na åtlyddes så skulle vi ha fullständig enhet­lig­het på det här området.

Det verkliga problemet är att de här patenten över huvud taget utfärdas. Mastodontföretagen skaf­far sig tusentals löst formulerade patent på triviala beräkningsmetoder och sätt att framlägga infor­mation – metoder som många programmerare använder rutinmässigt, oberoende av varandra och utan att ana att de är patenterade. Sedan hotar de att stämma mindre konkurrenter för patentintrång. Eftersom de mindre företagen inte har råd att låta saken gå till domstol blir de tvungna att betala li­censavgifter eller låta sig köpas upp. På det här viset hämmar de stora aktörerna konkurrensen, och blir ännu större och mäktigare. Så fungerar det i USA, och så är det redan på väg att bli i länderna som är anslutna till den europeiska patentkonventionen. Det här problemet löser man inte genom att legalisera patenten. Det kommer inte heller att lösa sig självt om man låter bli att legalisera pa­ten­ten. Åtgärder måste vidtas mot det europeiska patentverket. Verket måste tvingas att sluta bevilja de här patenten.

Eftersom du använder uttrycket ”datorrelaterad uppfinning” måste jag påpeka att det är en mycket vilseledande benämning på programvara. Enligt gängse språkbruk är allt som har någon sorts kopp­ling till datorer datorrelaterat. Det kan till exempel vara en ny sorts transistor som kan användas för att göra snabbare datorer, ett nytt kylsystem som kan kyla en dator utan störande fläktbuller, eller en ny typ av ljuskänslig strömkrets för digitala kameror. Den engelska motsvarigheten ”computer-im­ple­mented invention” är något bättre eftersom ordet ”implemented” gör klart att det ska vara en upp­finning som förverkligas i form av programvara i en dator. Icke desto mindre väcker även den engel­ska benämningen misstankar om avsiktlig begreppsförvirring eftersom man så tydligt und­vi­ker ord som ”program”, ”algoritm” och ”beräkningsmetod”, vilka skulle säga rent ut vad det handlar om.

Idag är enda möjligheten att skydda sin produkt genom att vidta rättsliga åtgärder mot enskilda användare. Detta är svårt, speciellt för små och medelstora företag, framför allt att skydda sina investeringar och därmed även att attrahera investerare. Vi anser därför att frågan om kravtyper är av yttersta vikt.

Jag förstår inte varför du tar upp det här. Det har ingenting alls med min kritik att göra. Det jag ar­gu­menterar för är att patent på ren programvara ska förbli förbjudna och att beviljandet av sådana patent ska upphöra. Hur som helst är det inte sant att den enda möjligheten att skydda en produkt är att vidta rättsliga åtgärder mot enskilda användare. Produkten – det vill säga ett program – skyddas av upphovsrättslagen, och det finns utmärkta möjligheter att ingripa mot någon som säljer pirat­ko­pi­e­rade program.

Meningen med patenten är just att skydda uppfinningar och nya lösningar. Alla, oavsett man är en stor eller liten aktör, ska kunna känna sig säker och ha möjlighet att utveckla nya produkter utan oro för att de stjäls av något annat företag. Patentet ska gynna liten som stor och inte snedvrida denna mycket känsliga marknad. Har du erhållit ett patent skyddar det din uppfinning enligt vad som specificeras i patentkraven och ingen ska kunna distribuera eller använda dina produkter som är patenterade utan ditt medgivande. Den som har patent får alltså hindra tredje man från att använda patenterade produkter.

Så var det tänkt att patentsystemet skulle fungera, ja. Verkligheten är en annan. I praktiken kan sto­ra aktörer köra som de vill med dem som inte har råd med utdragna rättsprocesser.

Vi vill avslutningsvis förklara varför vi inte heller tror att upphovsrätten räcker som skydd. Upphovs­rät­ten gäller för käll- eller objektskoden, men den gäller inte för de idéer eller principer som käll- eller ob­jekts­koden i programmet bygger på. Upphovsrätten förbjuder kopiering av stora delar av källkoden, men reser inget hinder mot att samma idéer eller principer förverkligas på något annat sätt med någon annan källkod.

Patent och upphovsrätt kan alltså ge kompletterande och överlappande skydd för ett program.

Tyvärr misslyckas du i din föresats att förklara varför du tror att upphovsrätten inte räcker till. Du förklarar vad upphovsrättslagen förbjuder och vad den inte förbjuder, men du säger ingenting om varför du tror att vi behöver förbjuda det som upphovsrättslagen inte förbjuder. Du tycks förutsätta att vi programmerare har ett behov av att få ensamrätt till principerna bakom våra program, det vill säga patent, men det antagandet kan du givetvis inte använda som argument för att program­varu­pa­tent behövs. Att säga att patent behövs därför att patent behövs är ett logiskt misstag som kallas för cirkelbevis.

Av alla programmerare som jag har haft kontakt med eller sett debattinlägg av är en överväldi­gan­de majoritet motståndare till patent på programvara. Vi anser att upphovsrätten ger oss allt skydd vi behöver, och har ingen önskan att förbjuda andra att skriva konkurrerande program.

Dessutom kan man, om patenträttigheterna missbrukas, tvångslicensera eller pröva det gentemot kon­kur­rens­lagen.

Tvångslicensering som innebär att patentinnehavaren får licensavgifter är givetvis inget alternativ när det gäller patent som aldrig borde ha beviljats.

Menar du att en prövning gentmot konkurrenslagen skulle ske i en domstol, med en lång och kost­sam process för varje tvivelaktigt patent? Vem skulle i så fall driva de processerna? De som blir an­klagade för patentintrång? När nu de små aktörerna inte har råd eller tid att processa för att få paten­ten ogiltigförklarade enligt patentlagen så är det inte troligt att de har råd eller tid att processa för att få samma patent prövade enligt konkurrenslagen.


Jag ser fram emot ett svar där du bemöter min kritik och besvarar mina frågor.


Hälsningar,Björn Persson
(adress)

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka