Rombobjörn

Kollektivt svar från socialdemokraterna

Här är socialdemokraternas gemensamma svar på mitt brev, avskrivet med grammatikfel och allt:

Bryssel, 2003-05-20

Björn Persson
(adress)


Hej Björn!

Tack för ditt brev till den svenska socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet! Du är inte den första som kontaktat oss för att uttrycka oro över förslaget. Vi har bland annat haft kontakt med Tord Jansson. Vi är övertygade om att det nya patentet kan lösa många nuvarande problem på marknaden.

Just nu är det många små och egenföretagare som är oroliga över konsekvenserna med det nya patentet för datorprogram och som upplever det som något negativt. Vi tror ändå att fördelarna med patentet är större än nackdelarna. Vi är också väl medvetna om att patentet för datorprogram dessvärre kan medföra vissa ökade kostnader, men vi är likväl övertygade om att skyddet det ger är värt långt mer än kostnaden att söka patentet.

Trots att datorprogram i sig inte är patenterbara enligt patentlagarna i medlemsstaterna och europeiska patentkonventionen (EPC) har tusentals patent på datorrelaterade uppfinningar utfärdats av EPO (Europeiska patentverket) och av nationella patentverk. 75 procent av de europeiska patenten innehas av mycket stora företag, ofta icke-europeiska företag. EPO mottar varje år ca 110 000 patentansökningar. Av dessa är ungefär 15 procent datorrelaterade uppfinningar. Problemet idag är att en datorrelaterad uppfinning kan erhålla patentskydd i en medlemsstat och för­väg­ras samma skydd i en annan. Detta övertygar oss än mer att det nya patentet behövs för att skapa viss ord­ning och enhetlighet på marknaden.

Idag är enda möjligheten att skydda sin produkt genom att vidta rättsliga åtgärder mot enskilda användare. Detta är svårt, speciellt för små och medelstora företag, framför allt att skydda sina investeringar och därmed även att attrahera investerare. Vi anser därför att frågan om kravtyper är av yttersta vikt.

Meningen med patenten är just att skydda uppfinningar och nya lösningar. Alla, oavsett man är en stor eller liten aktör, ska kunna känna sig säker och ha möjlighet att utveckla nya produkter utan oro för att de stjäls av något annat företag. Patentet ska gynna liten som stor och inte snedvrida denna mycket känsliga marknad. Har du erhållit ett patent skyddar det din uppfinning enligt vad som specificeras i patentkraven och ingen ska kunna distribuera eller använda dina produkter som är patenterade utan ditt medgivande. Den som har patent får alltså hindra tredje man från att använda patenterade produkter.

Vi vill avslutningsvis förklara varför vi inte heller tror att upphovsrätten räcker som skydd. Upphovs­rät­ten gäller för käll- eller objektskoden, men den gäller inte för de idéer eller principer som käll- eller ob­jekts­koden i programmet bygger på. Upphovsrätten förbjuder kopiering av stora delar av källkoden, men reser inget hinder mot att samma idéer eller principer förverkligas på något annat sätt med någon annan källkod.

Patent och upphovsrätt kan alltså ge kompletterande och överlappande skydd för ett program. Dessutom kan man, om patenträttigheterna missbrukas, tvångslicensera eller pröva det gentemot kon­kur­rens­lagen.

Hoppas att vi har givit tillfredsställande svar på dina frågor och funderingar.


Med vänliga hälsningar,

Svenska socialdemokrater i
Europaparlamentet
ASP 14G273
Rue Wiertz
B-1047 Bryssel
Belgien

Svar till socialdemokraterna 2003-05-27

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka